Thermodynamic study of heptane + amine mixtures. part I. Excess and solvation enthalpies

Anno: 2008

Autori: Matteoli E., Lepori L., Spanedda A.

Affiliazione autori:

Titolo Convegno: XXX National Congress on calorimetry, Thermal Analysis and Chemical Thermodynamics Pisa, 9-12/12/2008
Luogo: Pisa